Hvorfor Nej til ring 5?

På en strækning fra Helsingør til Køge arbejdes der fra svenske og visse danske politikeres side på at få vedtaget en 4-6 sporet motorvejsstrækning samt skinner til højhastighedstog og godstog (sidstnævnte 94 i døgnet, 4 godstog i timen, hvis de fordeles over hele døgnet). Projektet tænkes i sammenhæng med en fast forbindelse Helsingør-Helsingborg. Pris 50 mia.kr. (2½ x Øresundsbroen).

På hjemmesiden www.nejtilring5.dk kan man se linjeføring, hvor mange og hvilke byer, der bliver nedlagt eller væsentligt berørt, hvor meget fredet natur der forsvinder, samt andre relevante informationer.

I over 40 år har der været tinglyst ca.1 km bredt bælte til trafikkorridoren, og den kommer derfor op til diskussion med jævne mellemrum. Tinglysningen stavnsbinder folk i området og hindrer udvikling.

Det primære formål med motorvejen og fast forbindelse er transport af gods fra Sverige til Tyskland. Målet er 5 timer, Stockholm-Hamborg med højhastighedstog. Projektet er imidlertid solgt som et regionalt projekt, men ifølge uafhængig trafikforsker Uffe Paludan vil det ikke løse nogen regionale trafikproblemer. Hvis man der i mod investerede pengene i at modernisere og udvide eksisterende tog- og vejsystem, kunne man skabe gode regionale løsninger, hvilket der er behov for.

Trafikforskere Per Homann Jespersen, medlem af Trængselskommissionen, og Christian Wichmann Matthiessen, medlem af Infrastrukturkommissionen, stiller også begge temmelig store spørgsmålstegn ved, om det overhovedet løser trængselsproblemer i Nordsjælland – eller bare gør Nordsjælland til et transitland for svensk og norsk tunggods.

Ydermere mener eksperter, at der overføres trafik fra Skåne til den nye forbindelse, således at den samlede trafikbelastning af Nordsjælland øges markant.

Et andet argument som fremføres for projektet, er vækst i Helsingør, men heller ikke dette synes at være realistisk. Argumentet tager afsæt i, at den faste forbindelse går fra Helsingborg til Helsingør, men den forudsætning holder ikke. Sundet er for dybt, og en tunnel kan ikke ende i Helsingør, da den bliver for stejl. Den vil derfor ende i Espergærde, Kvistgård eller en anden destination i tilsvarende afstand fra Helsingør, hvilket betyder, at folk skal vende bilen for at køre tilbage til Helsingør, eller skifte tog. Det vurderes dog mere sandsynligt, at folk vil køre videre.

Da det primært er et svensk behov, der skal løses, ville det være oplagt at holde motorvejen på svensk side, ned gennem det meget mindre tætbefolkede område i Skåne til Malmø-København, hvor der er kapacitet til 2035. Her kan man se på muligheder for at udvide eksisterende løsninger. Det lader til at være en langt billigere løsning. Samtidig styrker det ønsket om at bibeholde Kastrup som vigtig trafikknudepunkt.

Ring 5 modarbejder også den såkaldte fingerplan, da en Ring 5 vil lede trafikken i andre retninger end planlagt med fingerplanen.

Præcis hvilke tiltag der skal til må baseres på uvildige undersøgelser. P.t. er der brugt 25 mio.kr. på en ensidig IBU rapport, som argumenterer for Ring 5, mens der ikke er brugt midler på at analysere alternativer.

IBU står for ”Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen”, og det lyder meget tilforladeligt. Men realiteten er, at der er tale om ”Europakorridoren”, et rent svensk projekt, der har til formål at knytte Stockholm sammen med Hamborg i lige linje uden om bl.a. København”, citat af Uffe Paludan.

På foreliggende materiale er konklusionen, at Ring 5 er en ekstrem dyr løsning, som ikke løser nogle danske regionale trafikproblemer, hverken for Nordsjælland eller København, men der i mod betyder mere trafik ii Nordsjælland. Trafik i form af transittrafik, som ikke vil udløse vækst i nævneværdig størrelse.

Det vil jeg:

•  Arbejde for at Ring 5 aldrig kan vedtages uden en omfattende analyse af alternativer.
•  Undersøge muligheder for ophævelse eller ændring af trafikkorridorens tinglysning.

Stem på May-Britt Kattrup til Regionsvalg d. 19.november 2013.

Se alle mine 5 mærkesager jeg vil arbejde for