Lønkonkurrence skaber flere job. Formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S), kalder det en svipser, når Nadeem Farooq (R) siger, at lønpres er nødvendigt for at sikre den danske konkurrenceevne.

“Det er ikke regeringens politik, og det er ikke Socialdemokraternes poli-tik, at vi skal lave politik, der trykker lønningerne,” siger han.

Det står dog i skærende kontrast til regeringens reformer for at øge arbejdsudbuddet, samtidig med at re-geringens såkaldte kickstart langtfra har skabt de forventede job (i hvert fald ikke i Danmark).

Og det må jo nødvendigvis forår-sage et lønpres, hvis arbejdsudbuddet øges mere end efterspørgslen på job.

Også selv om de straksafskrivnin-ger, som Lennart Dambsbo-Ander-sen ligeledes nævner, giver noget beskæftigelse, vil det ikke være nok til at opveje ovenstående markeds-mekanisme.

Konklusionen er, at Nadeem Fa-rooq har helt ret i, at regeringens reformer vil medføre lønpres, hvis de lykkes. Og selv om det ikke er det, Socialdemokratiet og (noget af) re-geringen vil, er det den rigtige vej til at skabe mere vækst i Danmark. Jo bedre lønkonkurrenceevne, jo flere job i Danmark.

Udlicetering sparer penge

For at imødegå en realløns nedgang for lønmodtagere burde man samti-dig med lønnedgang nedsætte skat-ten. En del af dette vil være selvfi nan-sieret via fl ere skatteydere, færre på overførsel og højere bnp.

Resten kan fi nansieres via effekti-visering af det offentlige, afbureau-kratisering og ved at udbyde/udlici-tere mange fl ere offentlige opgaver. Sidstnævnte kan ifølge DI give en besparelse på 3,8 mia. kr. alene i kommunerne, hvis alle kommuner gør som gennemsnittet af de ti bed-ste kommuner.

Andre undersøgelser viser, at der kan spares op mod 15 mia. kr. i hele den offentlige sektor – alene ved øget udlicitering.

En del af lønpresset kunne dog undgås, hvis erhvervslivet fi k bedre rammevilkår og dermed kunne skabe den jobefterspørgsel, som regerin-gens kickstart ikke har formået.